НАШИ СЈАЈНИ ОДБОЈКАШИ!!!

ПРВАЦИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

И ЧЕТВРТИ У ГРАДУ

Пошто су убедљивим победама у конкуренцији 19 школа освојили 1. место на општини Нови Београд, мушки одбојкаши тим предвођен наставницом физичког васпитања Александром Баланџић, који чине ученици од 5. до 8. разреда  учествовали су и на градском такмичењу где су међу основим школама са 17 градских општина ушавши у полуфинале освојили 4. место.

Такође, прве на општини су и ученице 5. и 6. разреда у конкуренцији  женских одбојкашких тимова, које ће у уторак 12. марта представљати нашу школу и општину Нови Београд на градском такмичењу.

Ови успеси настављају низ изузетних резултата спортских тимова наше школе. Подсетимо, прошле школске године мушки кошаркашки тим предвођен наставником физичког васпитања Марком Вујичићем, као и женски одбојкашки тим, такође су били најбољи тимови општине Нови Београд.

Новинарска секција

ВИНЧА

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је vinca.jpg

Винча се налази непуних 15км источно од центра Београда. На десној обали од Дунава се налази Бело брдо, у коме је откривено једно од највећих насеља у Европи. Археолошка ископавања су са прекидима трајала од 1908. до 1934. године. Започео их је професор М.М.Васић, први школовани археолог у Србији. Истраживања су обновљена тек 1978. године и то испитивањем налаза из металног доба и средњег века.

У раздобљу од око 4500. до 3200. пре наше ере сваки од наталожених праслојева, који обележава поједине фазе живота у Винчи, садржи најразноврсније предмете: оруђе и оружје од камена и костију, посуђе за свакодневну употребу, богато декорисане ритуалне вазе, накит од ретких и скупоцених материјала…

Имали смо прилику да видимо неке од тих предмета на нашем излету. Већ у то време људи су били напредни. Kао што се ми сада молимо Богу, они су имали своје иконе мајке. Мајка је за њих представљала живот и васкрсење. Увек су је правили са великим очима и раширеним рукама. Очи су представљале мајчину бригу и то како нас она увек чува, док су руке биле знак добродошлице и загрљаја. Kао што већ рекох, били су веома напредни и нашли су принцип за бушење камена. Убацивали би песак у трску и брзим покретима окретали трску и трењем би бушили камење (то су радили да би имали чекиће и слична оруђа и оружја). Такође су се бавили и ловом и пољопривредом. Невероватно је што су већ тада имали огњиште па припремање хране и то није представљало неки велики проблем. Kуће су облагали блатом ради изолације, а ћупови од глине које које смо видели били су невероватни.

                                                                                   Јана Коловић и Дуња Прентић VI1

Упис у први разред

Бесплатни уџбеници – OБAВEШTEЊE ЗA РOДИTEЉE БУДУЋИХ ПРВAКA

Бeсплaтни уџбeници зa учeникe oснoвнe шкoлe у шкoлскoj 2019/20. гoдини

Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja плaнирa дa пo дoнoшeњу Oдлукe Влaдe Рeпубликe Србиje, у oквиру Прojeктa „Нaбaвкa уџбeникa и других нaстaвних срeдстaвa зa учeникe oснoвних шкoлa“ oбeзбeди бeсплaтнe уџбeникe и другa нaстaвнa срeдствa из уџбeничких кoмплeтa кoje су шкoлe изaбрaлe дa кoристe у нaстaви зa шкoлску 2019/2020. гoдину, за одређене категорије обухваћене пројектом.

Учeници oснoвних шкoлa кojи су oбухвaћeни прojeктoм:

  1. Учeници из сoциjaлнo/мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa (примaoци нoвчaнe сoциjaлнe пoмoћи).

Кao дoкaз o испуњeнoсти услoвa дoстaвљa сe Шкoли рeшeњe (кoпиja) кojим сe утврђуje прaвo нa oствaривaњe сoциjaлнe нoвчaнe пoмoћи.

2. Учeници сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм кojи oснoвнoшкoлскo oбрaзoвaњe и вaспитaњe стичу пo индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну.

Кao дoкaз o испуњeнoсти услoвa дoкумeнтaциja ниje пoтрeбнa, jeр шкoлa пoсeдуje пoдaткe o нaвeдeним учeницимa.

3. Учeници сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм кojи oбрaзoвнo-вaспитни рaд нe oствaруjу пo индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну, aли имajу пoтрeбу зa прилaгoђaвaњeм (увeћaн фoнт, Брajeвo писмo, eлeктрoнски фoрмaт).

Кao дoкaз o испуњeнoсти услoвa дoкумeнтaциja ниje пoтрeбнa, jeр шкoлa пoсeдуje пoдaткe o нaвeдeним учeницимa.

4. Учeници oснoвних шкoлa кojи су у пoрoдици трeћe или свaкo нaрeднo рoђeнo дeтe, кoje je у систeму шкoлoвaњa Рeпубликe Србиje.

Кao дoкaз o испуњeнoсти услoвa дoстaвљa сe Шкoли пoтврдa oбрaзoвнo-вaспитнe устaнoвe o свojству учeникa, oднoснo студeнтa (oснoвнa шкoлa, срeдњa шкoлa, фaкултeт) зa свaкo дeтe, oсим aкo су и истoj oснoвнoj шкoли, jeр шкoлa пoсeдуje пoдaткe o нaвeдeним учeницимa

Нaпoмeнa:

Приjaвa сe врши oд трeнуткa пoднoшeњa дoкумeнтaциje за упис у први разред, a нajкaсниje дo 03.jунa 2019., кaдa шкoлa мoрa дa приjaви брojнo стaњe пo гoрe нaвeдeним кaтeгoриjaмa.

Приjaвa зa бeсплaтнe уџбeникe врши сe у рaчунoвoдству шкoлe (кoд Зoрицe). Свe дoдaтнe инфoрмaциje дoбићeтe нa лицу мeстa.

Списaк уџбeникa бићe oбjaвљeн нa сajту шкoлe дo 05.aприлa 2019., збoг прoмeнe издaвaчa. Од овe гoдинe ћe бити у упoтрeби уџбeници издaвaчa „Крeaтивни цeнтaр“.

Линк ка списку уџбеника

Хвaлa нa рaзумeвaњу.


Важне информација за родитеље будућих првака:

1. Потребна документа за упис првака

* Потврда од педијатра да дете испуњава здравствене услове за полазак у школу;

* Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);

* Пријава места становања;

* Потврда о похађању припремног предшколског програма

2. Упис почиње у понедељак, 01. априла 2019.године

* термини за подношење документације у априлу месецу су радним данима:

  • према распореду који ће бити благовремено објављен

Опширније

Резултати општинског такмичења из хемије

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је mendeljev.jpg
Аутори су ученици који похађају Ликовну секцију
Назив слике: Мендељејев

У недељу, 3. марта  2019. године наша школа је била домаћин општинског такмичења из хемије у оквиру кога смо у координацији наставнице хемије Гордане Јовић угостили 145 ученика из 18 новобеоградских школа. Такмичење је протекло у веома пријатној атмосфери, а ученици су освојили укупно 102 награде.

Нашу школу представљало је 9 ученика.

Сви ђаци наше школе освојили су награде и пласирали се на градаско такмичење.

Свим такмичарима, њиховим наставницима и родитељима желимо успех на предстојећем градском такмичењу из хемије!

У име организатора такмичења,

Координатор општинског такмичења

Гордана Јовић, наставница хемије и физике

Статистика резултата такмичењаДанашње резултате такмичења можете преузети са следећих линкова:

>РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

>РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

Јавна набавка бр.1/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГА

ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ – за ученике другог, трећег и четвртог разреда

Предмет ЈН је обликован у III (три) партије

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени: 22.02.2019. год

приступате документу кликом на линк >

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/19 број страна: 78

Информација о продужетку зимског распуста

Школа је данас, путем е-маила од ШУ Београд добила обавештење о продужетку зимског распуста, следеће садржине:

„На сајту Владе Републике Србије објављена је препорука свим јединицама локалне самоуправе која гласи:

Препорука Владе да се распуст продужи

Београд, 14. фебруар 2019.

Влада Републике Србије донела је на данашњој седници препоруку свим јединицама локалне самоуправе да се распуст у основним и средњим школама продужи и следеће недеље, односно да се настава не одржава од 18. до 24. фебруара.

Влада је ову препоруку, која предвиђа да први радни дан за основне и средње школе буде 25. фебруар, донела због смањења ризика и изложености ђака вирусу грипа.“

Са тим у вези, ученици ће у понедељак, 25.фебруара 2019.године, похађати наставу према следежем распореду смена:

Плава смена – пре подне

Црвена смена – по подне

Репортажа са екскурзије ученика осмог разреда

Екскурзија у осмом разреду

По једном веома тмурном, новембарском дану кренули смо на екскурзију, којој смо се упркос времену много радовали.

Прво стајалиште нам је била „Норвешка кућа“. Сам изглед куће је веома занимљив. Направљена је као спој викиншког брода и брвнаре. Када смо ушли, кустос нам је причао о склапању мира између Срба и Норвежана.

Недалеко одатле обишли смо манастир Ваведење, који је Стефан Немања основао у XII веку. Иако има богату историју на мене није оставио велики утисак.

Отворени музеј „Старо село“ у Сирогојну била је последња дестинација тог дана. Ту су донете и постављане разне сачуване куће из околине, да би туристи видели како се раније живело. Занимљиво је да су те куће биле грађене са мало ексера и пуно дрвета, да би, ако су принуђени, људи могли лако и брзо да их преселе. Могли смо да видимо стару учионицу, спаваћу и дневну собу, али су занатлијске радионице биле најупечатљивије.

Следећи дан започели смо шетњом по Златибору. После смо обишли и Шарганску осмицу, стару пругу којом је некад ишао воз „Ћира“.

На све нас највећи утисак ипак је оставио Дрвенград. Ово етно село је изградио редитељ Емир Кустурица, па смо ту гледали његов филм Плави циганин. Село чине дрвене куће од којих се неке користе као продавница, посластичарница или биоскопска сала… Село има и улице, главна је улица Иве Андрића, а још постоје и улица Новака Ђоковића, Дијега Марадоне… Интересантни уметнички детаљи попут фигуре са шлемом који чачка нос и старих аутомобила,  посебно су нам се допали.

Програм екскурзије је био занимљив, сви смо пошли, лепо смо се дружили и шалили, уз мало туге, пошто нам је ово последње заједничко путовање.

                                                                                                                 Лена Плели VIII2

Ти одлучи!

Едукативни серијал за ученике и родитеље

У циљу превенције болести зависности Покрајински секретаријат за здравство припремио је 32 кратка ТВ формата, 2 ТВ спота и 8 анимираних филмова едукативног садржаја намењених ученицима и родитељима о појединим појавним облицима болести зависности. Серијал ових емисија под називом „Ти одлучи“ доступан је на сајту www.tiodluci.rs